Βασικές αρχές για ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Οι περισσότεροι δικηγόροι διαθέτουν μια σειρά προσόντων, τα οποία δίδουν προστιθέμενη αξία στο επαγγελματικό μας προφίλ. Όμως, πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος αποτύπωσης αυτών των προσόντων στο βιογραφικό μας ;

Η εύρεση εργασίας αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερους συναδέλφους μας, οι οποίοι αναζητούν μια θέση στη «δικηγορική αρένα». Πολλοί επαγγελματίες διαθέτουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών και μια σειρά άλλων προσόντων, τα οποία δίδουν προστιθέμενη αξία και σίγουρα παίζουν μείζονα ρόλο στην αγορά εργασίας.

Ένα τυπικό βιογραφικό, με μια απλή παράθεση των σπουδών και των γνώσεων ενδέχεται να μη μας βοηθήσει ιδιαίτερα μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Ένα «σωστό» βιογραφικό είναι γραμμένο με τρόπο σαφή και περιεκτικό, ώστε ο μελλοντικός εργοδότης ή ο υποψήφιος πελάτης να αποκτά μια εικόνα για τα πιο σημαντικά στοιχεία της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μας πορείας.

Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί έμφαση στους τομείς της νομικής εξειδίκευσης. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η πρακτική εξειδίκευση σε κάποιο κλάδο του δικαίου είναι στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να τονιστούν καθώς θα προσελκύσουν την προσοχή του ενδιαφερόμενου προσώπου και θα μας δώσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη δικηγορική αγορά εργασίας.

Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε μια προσωπική σχέση με το άτομο, το οποίο διαβάζει το βιογραφικό μας. Για αυτό το σκοπό, καλό θα ήταν να αποφύγουμε τη μορφή της αριθμητικής παράθεσης και να αναπτύξουμε σε σύντομες παραγράφους τυχόν ακαδημαϊκές μας διακρίσεις ή αξιοσημείωτες νομικές υποθέσεις, τις οποίες χειριστήκαμε με επιτυχία. Η συγκεκριμένη μορφή προσδίδει μια προσωπική νότα στο βιογραφικό και το διαφοροποιεί από τη συνηθισμένη τυποποιημένη και αυστηρή μορφή του.

Κατά τη σύνταξη του βιογραφικού, θα πρέπει να αποφύγουμε τη νομική ορολογία και τη δικηγορική γλώσσα, καθώς στόχος είναι η προβολή και η ανάδειξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής μας πείρας και όχι η επίδειξη των νομικών μας γνώσεων.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το βιογραφικό αποτελεί ένα τρόπο να «συστηθούμε» σε έναν εργοδότη, συνεπώς, καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε σε ουσιαστικές πληροφορίες και με τρόπο σαφή και συνοπτικό να δώσουμε μια αντικειμενική εικόνα της σταδιοδρομίας μας. Αναφορές ευρύτερου ενδιαφέροντος που δεν έχουν άμεση σχέση με το νομικό χώρο πιθανώς να κουράσουν το ενδιαφερόμενο άτομο.

Καθίσταται συνεπώς αντιληπτό ότι η σύνταξη ενός βιογραφικού δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται και από μια σειρά άλλων παραμέτρων που δεν εξαντλούνται στην απλή παράθεση των ακαδημαϊκών μας γνώσεων και της δικηγορικής μας εμπειρίας. Απαιτείται προσοχή τόσο στη οργάνωση του περιεχομένου όσο και στη μορφοποίηση του τελικού κειμένου ενός βιογραφικού, προκειμένου αυτό να θεωρηθεί ελκυστικό και να συμβάλει στην ανάδειξή μας στο δικηγορικό «στίβο».